สำ ห รั บ ผู้ รั ก ด น ต รี

มีดนตรีบรรเลงอย่างหลากหลายให้สัมผัสต่อเนื่องจากนักดนตรีชั้นหัวกะทิ
ด้วยรูปแบบการนำเสนอที่หลากหลายในแต่ละกิจกรรม

 

สำ ห รั บ นั ก ด น ต รี นั ก ป ร ะ พั น ธ์ แ ล ะ ผู้ เ กี่ ย ว ข้ อ ง

มีเวทีรองรับความคิดสร้างสรรค์์ และการสำแดงออกของมืออาชีพ มือสมัครเล่น นักเรียน และผู้ไฝ่รู้

 

สำ ห รั บ มื อ ใ ห ม่

การได้เผชิญหน้ากับเสียงที่แท้จริงจากเครื่องดนตรีอันทรงพลัง
จะสร้างแรงบันดาลใจ และความเข้าใจที่ถูกต้อง

 

สำ ห รั บ สั ง ค ม

มีทางเลือกอื่น นอกเหนือจากดนตรีอันหลากหลายที่มีอยู่แล้ว
ดนตรีคลาสสิกจะอยู่ในชีวิตประจำวันได้ มิใช่สิ่งสูงส่งพ้นโลกอีกต่อไป

Share