สิบกว่าปี ที่ผ่านมา เด็กไทยผู้มีพรสวรรค์ทางดนตรีหลายคนได้รับ
การสนับสนุนจากสถาบันดนตรีระดับโลกให้เดินทางไปเรียนวิชากับ
ยอดฝีมือในประเทศต่างๆ ครั้นเมื่อจบการศึกษาแล้วยังต้องผ่าน
การพิสูจน์ฝีมืออย่างเข้มข้นในมาตรฐานสากลมาแล้วทั้งสิ้น บนเวที
การประกวด หรือในฐานะนักดนตรีอาชีพทั้งในยุโรปและอเมริกา

   

วันนี้ พวกเขากลับมาพร้อมกันพร้อมกับความตั้งใจที่จะทำสิ่งดีๆ ร่วมกัน
ให้กับบ้านเกิด ด้วย “ดนตรี” วางแผนสรรสร้างกิจกรรมที่ตื่นเต้น และแตกต่าง

   

   

เราหวังว่า ปรากฏการณ์นี้ จะพลิกสร้าง
ความเปลี่ยนแปลง ไม่มากก็น้อย
เราสัญญาว่า จะทำจนสุดความสามารถ
ที่เรามีกัน

 

มู ล นิ ธิ ห อ ศิ ล ป ะ แ ห่ ง รั ช ก า ล ที่ ๙
เล็งเห็นถึงศักยภาพสูงสุด และเจตนามุ่งมั่นของคนหนุ่มกลุ่มนี้
จนเกินกว่าจะปล่อยให้ผ่านเลย เพราะด้วยความพยายามครั้งนี้ของพวกเขา
อาจทำให้เพลงคลาสสิกสนุกกว่าที่คิด ง่ายกว่าที่เคย …

   

logo999

   

Share