เพลงคลาสสิก จีบ คนกรุงเทพ
นักดนตรี รุ่นใหม่กลุ่มหนึ่ง เสนอโครงการที่เรียกได้ว่ายากเอาเรื่อง เพียงเพราะต้องการให้เพลงคลาสสิก ที่เคยเก็บไว้บนหิ้งสูง ลงมาให้เป็นทางเลือกหนึ่งของสังคมไทย เท่านั้นเอง

โครงการ JEEB
JEEB กั น ไ ป เ พื่ อ

JEEB กั น ไ ป เ พื่ อ

๑ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะทรงเป็น “อัครศิลปิน” ถวายตัวเป็นศิลปินประดับรัชกาลในพระองค์ ๒ ขยายฐานผู้สนใจดนตรีคลาสสิกให้มากขึ้น เพื่อเกื้อหนุนศิลปิน ดนตรี และผู้สนใจให้ได้รับประโยชน์ทุกฝ่าย ๓ ขยายฐานความร่วมมือ การสนับสนุนทุกระดับ สถาบันการศึกษา องค์กรของรัฐ เอกชน สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป ๔ เป็นโครงการนำร่องสู่ เทศกาลดนตรีประจำปี ในปีต่อๆ ไป    
ก ว่ า จ ะ ไ ด้ JEEB

ก ว่ า จ ะ ไ ด้ JEEB

สิบกว่าปี ที่ผ่านมา เด็กไทยผู้มีพรสวรรค์ทางดนตรีหลายคนได้รับ การสนับสนุนจากสถาบันดนตรีระดับโลกให้เดินทางไปเรียนวิชากับ ยอดฝีมือในประเทศต่างๆ ครั้นเมื่อจบการศึกษาแล้วยังต้องผ่าน การพิสูจน์ฝีมืออย่างเข้มข้นในมาตรฐานสากลมาแล้วทั้งสิ้น บนเวที การประกวด หรือในฐานะนักดนตรีอาชีพทั้งในยุโรปและอเมริกา     วันนี้ พวกเขากลับมาพร้อมกันพร้อมกับความตั้งใจที่จะทำสิ่งดีๆ ร่วมกัน ให้กับบ้านเกิด ด้วย “ดนตรี” วางแผนสรรสร้างกิจกรรมที่ตื่นเต้น และแตกต่าง