เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ในฐานะทรงเป็น “อัครศิลปิน”

ถวายตัวเป็นศิลปินประดับรัชกาลในพระองค์

ขยายฐานผู้สนใจดนตรีคลาสสิกให้มากขึ้น

เพื่อเกื้อหนุนศิลปิน ดนตรี และผู้สนใจให้ได้รับประโยชน์ทุกฝ่าย

ขยายฐานความร่วมมือ การสนับสนุนทุกระดับ

สถาบันการศึกษา องค์กรของรัฐ เอกชน สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป

เป็นโครงการนำร่องสู่ เทศกาลดนตรีประจำปี ในปีต่อๆ ไป

   

Share