สิบกว่าปี ที่ผ่านมา เด็กไทยผู้มีพรสวรรค์ทางดนตรีหลายคนได้รับการสนับสนุนจากสถาบันดนตรีระดับโลก
ให้เดินทางไปเรียนวิชากับยอดฝีมือในประเทศต่างๆ ครั้นเมื่อจบการศึกษาแล้วยังต้องผ่านการพิสูจน์ฝีมืออย่างเข้มข้น
ในมาตรฐานสากลมาแล้วทั้งสิ้น บนเวทีการประกวด หรือในฐานะนักดนตรีอาชีพทั้งในยุโรป และอเมริกา
วันนี้ พวกเขากลับมาพร้อมกันพร้อมกับความตั้งใจที่จะทำสิ่งดีๆ ร่วมกันให้กับบ้านเกิด ด้วย “ดนตรี”
วางแผนสรรสร้างกิจกรรมที่ตื่นเต้น และแตกต่าง

 

เราหวังว่า ปรากฏการณ์นี้ จะพลิกสร้างความเปลี่ยนแปลง ไม่มากก็น้อย
เราสัญญาว่า จะทำจนสุดความสามารถที่เรามีกัน

 
มู ล นิ ธิ ห อ ศิ ล ป ะ แ ห่ ง รั ช ก า ล ที่ ๙
เล็งเห็นถึงศักยภาพสุงสุด และเจตนามุ่งมั่นของคนหนุ่มกลุ่มนี้ จนเกินกว่าจะปล่อยให้ผ่านเลย
เพราะด้วยความพยายามครั้งนี้ ของพวกเขาอาจทำให้ เพลงคลาสสิกสนุกกว่าที่คิด ง่ายกว่าที่เคย …

   

Share